Tovenarij

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

 
Sihr, oftewel tovenarij. Wat is dat? Sihr of tovenarij is een overeenkomst en een verdrag tussen een tovenaar en een duivel. Een tovenaar die toenadering zoekt tot een duivel met daden van ongeloof of met zonden, waardoor de duivel deze tovenaar gehoorzaamt.
 
Hoe zoekt de tovenaar toenadering tot de duivel? Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommigen van hen plakken de Koran vast aan hun schoenen, waarna zij hiermee het toilet binnengaan. Anderen schrijven Koranverzen met onreinheden, zoals menstruatiebloed en andere dingen. Anderen schrijven Koranverzen achterstevoren op om op deze manier te spotten met de Woorden van Allah. Anderen bidden terwijl zij onrein zijn. Anderen blijven hun hele leven in de onreine toestand. Anderen zoeken toenadering tot de duivel door geslachtsgemeenschap te hebben met hun meest nabije familieleden, zoals hun moeder of hun dochter. Anderen doen andere zaken dan deze, dit alles om dichter bij de duivel te komen. Hoe groter het ongeloof van de tovenaar is, des te meer de duivel hem zal gehoorzamen. Dit is de tovenarij in het kort.
 
Als je denkt dat de tovenarij slechts inbeelding is en geen realiteit, lees dan (de vertaling van) de volgende Woorden van Allah - de Majesteitelijke en Verhevene:
 
Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij.
[ Soerah al-Baqarah 2:102 ]
 
Moesa (Mozes) zei: "Datgene waar jullie mee gekomen zijn, is tovenarij. Voorwaar, Allah zal deze tenietdoen. Voorwaar, Allah zet het werk van de verderfzaaiers niet recht. En Allah bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de misdadigers er een hekel aan."
[ Soerah Yoenoes 10:81-82 ]
 
Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En de tovenaar zal niet welslagen, wat hij ook doet.
                                             [ Soerah Ta Ha 20:69 ]   
 
En tegen het kwaad van de vrouwen die op de knopen blazen.
[ Soerah al-Falaq 113:4 ]
 
De meeste Koranuitleggers hebben gezegd dat de vrouwen die op de knopen blazen de tovenaressen zijn die op de knopen van de touwen blazen terwijl zij hun spreuken van tovenarij en ongeloof uitspreken.
 
Weet dat de Profeet Mohammed, de meeste edele der schepping, getroffen werd door tovenarij. Dit gebeurde enkel vanwege een wijsheid die Allah wilde. ‘Aa-ishah vertelt, zoals overgeleverd werd door al-Boekhaarie en Moeslim, dat voor hem werd ingebeeld dat hij een bepaalde handeling gedaan had, terwijl hij deze niet gedaan had. De Profeet - vrede en gebeden over hem - smeekte Allah daarop aan, waarna er twee Engelen naar hem kwamen. De één ging bij zijn hoofd staan en de ander bij zijn voeten. Zij vertelden wie hem betoverd had en waar de tovenarij te vinden was, waarop hij daarheen ging samen met zijn Metgezellen en deze teniet deed. Daarop genas Allah - Verheven is Hij - de Profeet - vrede en gebeden over hem.
 
De Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:
 
"Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat doen, hij behoort niet tot ons..."
 
Wanneer jij naar een tovenaar gaat om jezelf of een ander te genezen, dan behoor je niet tot de gemeenschap van Mohammed - vrede en gebeden over hem.
 
"...en degene die naar een helderziende of waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt: voorzeker, die is ongelovig aan datgene wat naar Mohammed is neergezonden."
Overgeleverd door Ahmed.
 
Ook heeft hij gezegd:
 
"Vermijd de zeven vernietigers: het toekennen van deelgenoten aan Allah, tovenarij..."
 
Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
 
Na het toekennen van deelgenoten aan Allah komt de tovenarij als tweede op de lijst van de vernietigers. Tovenarij is namelijk ongeloof aan Allah.
 
Hoe herken je een tovenaar? Een tovenaar heeft vele kenmerken. Ik zal slechts een aantal van zijn kenmerken opnoemen en niet allemaal. Als je ook maar één van deze tekenen bij hem aantreft, weet dan met zekerheid dat hij een tovenaar is. Maar als je geen van deze kenmerken bij hem aantreft, dan wil dit nog niet zeggen dat hij geen tovenaar is. Hij kan een tovenaar zijn, zonder dat je één van deze tekenen ziet. Dit is een aantal van zijn tekenen:
 
- Dat hij vraagt naar de naam van de zieke en de naam van zijn moeder. Wat wil hij met de naam van zijn moeder? Dit komt omdat hij samenwerkt met demonen en duivels. Hij gehoorzaamt hen en aanbidt hen.
 
- Dat hij een spoor van de zieke neemt. Hij zegt: geef mij iets van de sporen van de zieke. Een kledingstuk of iets anders. Sommige tovenaars stellen zelfs de voorwaarde dat deze kleding niet gewassen wordt. Het is noodzakelijk dat het zweet van de zieke zich op de kleding bevindt.
 
- Dat hij om bepaalde dieren vraagt. Sommige tovenaars vragen om een schaap te slachten, of een kip of een kameel. Maar met een voorwaarde: dat je de Naam van Allah er niet over gedenkt. Sommigen eisen een bepaalde eigenschap in deze dieren. Bijvoorbeeld dat het een zwart schaap is, dat hij twee horens heeft, dat hij die en die eigenschap bezit of uit dat en dat land komt. De tovenaars stellen voorwaarden. Sommigen zeggen: begraaf het en eet er niets van op. Anderen zeggen: werp het in die en die plek, in een bouwval of een afvalplaats. Voor wie is dit offer? Het is een toenadering van de tovenaar tot de duivel.
 
- Dat zij toverspreuken opschrijven of uitspreken. Zij schrijven Koranverzen op een stuk papier: boven, onder, links en rechts. Daarna tekenen zij in het midden van het papier vierkantjes met daarin letters, cijfers en tekeningen. Sommigen maken tekeningen van schorpioenen en slangen. Anderen schrijven onbegrijpelijke woorden op. Dit zijn aanroepingen van de duivels. De tovenaar zoekt zijn toevlucht tot de duivels en demonen. Vervolgens zegt hij: stop dit onder jouw deken, of in jouw kleding, of hang dit thuis op, of stop het in de kast, of stop het in water en drink het op, of verbrand het en adem de rook ervan in. Of hij spreekt deze woorden binnensmonds uit in de aanwezigheid van de zieke.
 
- Sommige tovenaars dragen de zieke op om zich af te zonderen van de mensen. Zij zeggen: ga in een donkere kamer zitten waartoe het zonlicht geen toegang heeft. Dit voor een aantal dagen lang. Waarom? Omdat de duivel zich met de enkeling bevindt, zoals de Profeet - vrede en gebeden over hem - bericht heeft.
 
- Sommige tovenaars geven voorwerpen aan de zieke en zeggen: begraaf dit onder de grond. Of zij geven hem papieren en zeggen: verbrand dit en adem de rook in.
 
Dit is een aantal van hun tekenen. Onthoud deze dus en wees gewaarschuwd voor hen. Maar weet dat:
 
...zij hier niemand mee kwaad kunnen doen, behalve met de toestemming van Allah.
[ Soerah al-Baqarah 2:102 ]
 
Zij zijn niet in staat om jou met iets te schaden, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Weet met zekerheid dat niets jou zal treffen, behalve hetgeen Allah voor jou heeft voorbestemd.
 
Als jij jezelf wil beschermen tegen tovenarij, doe dit dan door de verplichtingen van Allah uit te voeren. Verricht de vijf gebeden in de huizen van Allah. Bescherm jezelf door thuis vrijwillige gebeden te verrichten. Doe veel aan aanbidding. Reciteer het tweede hoofdstuk uit de Koran (al-Baqarah), want de duivel vlucht van het huis waarin dit hoofdstuk gereciteerd wordt. Lees
Aayatoel-Koersie (vers 255 uit al-Baqarah) voor het slapengaan, dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen totdat de ochtend aanbreekt. Houd je aan de rituele wassing. Gedenk de Naam van Allah bij het eten en drinken en wanneer je je huis binnengaat. Houd je aan de gedachtenissen van de ochtend en de avond. Prijs Allah, verheerlijk Hem, eer Hem en loof Hem. Onderhoud je band met Allah, vrees Hem en houd je weg van Zijn verboden.
 
Weet dat de duivel vier toegangswegen heeft tot het lichaam van de mens.
 
Ten eerste: grote angst. Wanneer de mens zeer angstig is, vindt de duivel een toegangsweg tot zijn lichaam.
 
Ten tweede: grote woede. Woede is namelijk een brandende kool van de duivel. Als je boos bent, zeg dan: ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de verworpen duivel. Verricht de rituele wassing, want dit dooft het vuur van de woede.
 
Ten derde: grote onachtzaamheid. Wanneer de mens onachtzaam is in de gehoorzaamheid aan Allah, de aanbidding en het gedenken van Allah, vindt de duivel een toegangsweg.
 
Ten vierde: volledige storting in de begeerten. Wanneer de mens enkel zijn begeerten achternaloopt en zijn enige zorg het vervullen van zijn begeerten is, vindt de duivel een toegangsweg waardoor de mens bezeten raakt.
 
Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van de duivels en de tovenaars. Lees de volgende boeken voor meer informatie over tovenarij, de bescherming ertegen en de genezing ervan:
 
De Genezing van Tovenarij.
De Roeqyah vanuit het Boek en de Soennah.
Vesting van de Gelovige tegen de Listen van de Duivel en de Djinn.
Citadel van de Moslim.